دکتر محمد ابویی اردکان

 

مشاور عالی

و عضو هیئت علمی سایت :

دکتر محمد ابویی اردکان

دکتر محمد ابویی اردکان
دکترای مدیریت سیستم ها

مشخصات فردی:

دکترمحمد ابویی اردکان

مرتبه علمي: دانشیار مدیریت در دانشگاه تهران

Email: abooyee@ut.ac.ir

سوابق تحصيلي:

 • ديپلم رياضي و فيزيك. 1368. دبيرستان فارابي اردكان. معدل كتبي 45/17.
 • كارشناسي مهندسي برق ـ گرايش كنترل. 1373. دانشگاه صنعتي شريف. معدل 08/15 )نمره پايان‌نامه 20).
 • كارشناسي ارشد مديريت صنعتي. 1377. دانشگاه تهران. معدل 19/17 (نمره پايان‌نامه 19).
 • دكتري مديريت سيستم‌ها. 1385. دانشگاه تهران. معدل 85/17.

پايان‌نامه: مدلي براي اندازه‌گيري ميزان همرديفي ميان سلسله مراتب اهداف، فرايندها، و شاخص‌هاي عملكردي در فعاليتهاي مهندسي مجدد. به راهنمايي دكتر علينقي مشايخي. دفاع با درجه عالي (نمره 19).

افتخارات تحصيلي:

 •  کسب رتبه 44 در سهميه منطقه 2 و رتبه كشوري 352 در كنكور سراسري سال 1368.
 • كسب رتبه ششم در ورودي كارشناسي ارشد مديريت صنعتي و فارغ‌التحصيل با رتبه اول.
 • كسب رتبه سوم در ورودي دكتراي مديريت دانشگاه تهران و معدل اول در دروس نظري.

دوره‌هاي آموزشي:

 • 1. زبان انگليسي. انستيتو زبان سيمين. تا پايان دوره FCE.
 • 2. آشنايي با مباني سيستم‌هاي تضمين كيفيت. شركت كاوش. 1376.
 • 3. مستندسازي نظام تضمين كيفيت. شركت كاوش. 1376.
 • 4. مميزي داخلي نظام تضمين كيفيت. شركت كاوش. 1376.
 • 5. دوره آموزش نگارش به زبان انگليسي. مركز اطلاعات و مدارك علمي ايران. 1381.
 • 6. دوره آموزش زبان انگليسي پيشرفته. مركز اطلاعات و مدارك علمي ايران. 1383-1382.

انتشارمقالات:

کتاب ها: 

 • 1. عليدوستي، سيروس، فخرالسادات محمدي، حميد كشاورز، و محمد ابويي اردكان. 1385. شيوه‌نامه ايران: راهنماي استناد به منابع اطلاعات فارسي و انگليسي. تهران: پژوهشگاه اطلاعات و مدارك علمي ايران.
 • 2. ابويي اردكان، محمد، اصغر اسدي، و حسين غريبي. 1385. مديريت نظام علوم، تحقيقات و فناوري: پرسشهاي اساسي. تهران: پژوهشگاه اطلاعات و مدارك علمي ايران.
 • 3. اسفيداني، محمد رحيم، حميد اسفيداني، روح‌اله نوري، سعيد فتحي، محمد ابويي اردكان. 1389. كاربردهاي تجارت الكترونيكي. تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني.
 • 4. اسفيداني، محمد رحيم، روح‌الله نوري، هادي دارمي، و محمد ابويي اردكان. 1389. استانداردهاي تجارت الكترونيكي. تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني.
 • 5. فتحي، سعيد، شهريار عزيزي، روح‌الله نوري، محمد ابويي اردكان، محمد رحيم اسفيداني، و محمود طهماسبي. 1389. كسب‌وكار الكترونيكي. تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني.

 مقاله در مجلات:

1. ابويي اردكان، محمد. بازآفريني دولت در عصر اطلاعات. 1379. فصلنامه نمايه پژوهش 4(15):75-96.

2. ابويي اردكان، محمد و مسعود عابسي. 1380. ارائه چهارچوبي براي توسعه سيستمهاي پشتيبان تصميم‌گيري استراتژيك در برنامه‌هاي اصلاحات دولت ايران . دانش مديريت 14(50):196-226.

3. ابويي اردكان، محمد، نادر نقشينه، و فاطمه شيخ‌شعاعي. 1384. فناوري پردازش گفتار و كاربرد آن در كتابخانه. پذيرفته‌شده براي چاپ در شماره 1 و2 (بهار و تابستان) 1386 مجله روانشناسي و علوم تربيتي دانشگاه تهران (درجه علمي-پژوهشي).

4. مشايخي، علينقي، و محمد ابويي اردكان. 1385. مفهوم و روش‌هاي اندازه‌گيري همرديفي در مطالعات اقتضايي مديريت. دانش مديريت (درجه علمي-پژوهشي). سال نوزدهم (شماره 72): 87-110.

5. ميرزايي، آيت‌الله، محمد ابويي اردكان، معصومه قاراخاني، و فاطمه شيخ‌شعاعي. 1385. فرايند همترازخواني در مجلات علمي: مطالعه موردي مجله جامعه‌شناسي ايران. مجله جامعه‌شناسي ايران (درجه علمي-پژوهشي). دوره هفتم (شماره 4): 147-180.

6. ابويي اردكان، محمد، علي‌اصغر پورعزت، و علي پيران نژاد. 1385. كاربرد مدل سيستم‌هاي مانا براي تدوين برنامه آموزش عالي ايران در قرن 21. فصلنامه توسعه انساني. دوره اول (شماره دوم): 73-98.

7. ابويي اردكان، محمد، و محمد علي بهجتي اردكاني. 1385. مروري بر چهارچوب‌هاي معماري اطلاعات در سازمان. مديريت اطلاعات. دوره اول (شماره 3-4): 73-104

8. Alidousti, Sirous, Maryam Nazari, and Mohammad Abooyee Ardakan. 2008. A study of success factors of resource sharing in Iranian academic libraries. Library Management. 29:8/9 (711-728).

9. Abooyee Ardakan, Mohammad and Kaveh Mohajeri. 2009. Applying Design Research Method to IT Performance Management: Forming a New Solution. Journal of Applied Sciences 9(7):1227-1237.

10. طالب‌پور، عليرضا، محمد ابويي اردكان، و صدرا احمدي. 1388. بررسي عوامل تأثيرگذار در بلوغ سازمان در رويكرد به كسب وكار الكترونيك با استفاده از مدل FCM. پذيرفته شده براي چاپ در نشريه علمي پژوهشي مديريت فناوري اطلاعات.

11. احمدي، صدرا، محمد ابويي اردكان، و عليرضا طالب‌پور. 1388. مدل هوشمند سنجش بلوغ سازمان در حوزه كسب وكار الكترونيك. پذيرفته شده براي چاپ در مجله علمي-پژوهشي علوم و فناوري اطلاعات.

12. فتحي، سعيد، محمود محمودزاده، روح‌الله نوري، و محمد ابويي اردكان. 1388. مدل‌سازي شناسايي مخاطبين (بازيگران و فعالان) تجارت الكترونيكي. دوماهنامه علمي-ترويجي بررسي‌هاي بازرگاني.6 (32): 2-13.

13. ابويي اردكان، محمد و سيد آيت‌الله ميرزايي. 1389. داوران و اخلاق حرفه‌اي در مجله‌هاي علمي ايران. فصلنامه علمي-پژوهشي اخلاق درعلوم و فناوري. سال پنجم (شماره 1-2): 36-47.

14. ابويي اردكان، محمد، حسن عابدي جعفري، و فتاح آقازاده ده‌ده. 1389. كاربرد روش‌هاي خوشه‌بندي در ترسيم نقشه‌هاي علم: موردكاوي نقشه علم مديريت شهري. فصلنامه علمي-پژوهشي علوم و فناوري اطلاعات. دوره 25 (شماره 3): 347-372.

15. عابدي جعفري، حسن، محمد ابويي اردكان، و فتاح آقازاده ده‌ده. 1390. مدل فرايندي ترسيم نقشه‌هاي علم. فصلنامه علمي-ترويجي رهيافت. شماره 46.

16. عزيزي، محمد مهدي، محمد ابويي اردكان، و نسرين نوري. 1390. نقش قوانين و مقررات شهري در تحقق مديريت يكپارچه شهري در كلانشهر تهران. نشريه علمي-پژوهشي آرمان‌شهر.

17. عزيزي، محمد مهدي، محمد ابويي اردكان و نسرين نوري. 1390. بررسی نقش كنشگران و ابزارهاي مديريت شهري در يكپارچگی مديريت كلانشهر تهران. نشريه علمي-پژوهشي ؟؟؟ (در دست داوري).

18. Abooyee Ardakan, Mohammad, Seyyed Ayatollah Mirzayee, Fatemeh Sheikhshoaei. 2011. The Peer-Review Process for Articles in Iran’s Scientific Journals. Journal of Scholarly Publishing. 42(2):243-261.

19. Abooyee Ardakan, Mohammad, Hassan Abedi Jafari, and Fattah Aghazadeh. 2011. Drawing the urban management science map on the basis of ISI papers, by implementation of clustering algorithm. Cities. (under peer review).

20. عابدي جعفري، حسن، محمد ابويي اردكان، فتاح آقازاده ده‌ده، و فاطمه دلبري راغب. 1390. روش‌شناسی ترسيم نقشه‌های علم: مطالعه موردی ترسيم نقشه علم رشته مديريت دولتی. نشريه علمي-پژوهشي روش‌شناسي علوم انساني.

21. قلي‌پور،‌ آرين، محمد ابويي اردكان، و الهه پيدايش. بررسی عوامل مؤثر در شکل‌‌گيري تصوير شهر در راستاي برندسازي مؤثر شهري. (در دست داوري).

 مقاله كنفرانس:

 1. Mashyekhi, Ali N., and Mohmmad Abooyee Ardakan. 2003. Aligning objectives, processes and performance measures in BPR activities: A framework for analysis. In Proceedings Of The First International Management Conference: Tehran-Iran Dec 29-31 2003. Tehran: Sharif University Of Technology

2. Abooyee Ardakan, Mohammad, Hanie Hatefian, and Yasaman Gorji. 2010. Aligning IT and Business Strategies Adopting and HOQ, A Case Study in a Large Scale Iranian Bank. Proceedings of International Conference on Management Technology and Applications. 12 Sep. 2010. Singapore, Singapore.

2.Abui Ardakan, Mohammad, Zohre Barzegar, and Zahra Vahdat. 2010. Using Balance Score Card in Aligning Strategy Implementation According to Information Technology Development in Organization. Proceedings of the 4th European Conference on Information Management and Evaluation, 9-10 Sept. 2010. Lisbon, Portugal.

3. ابويي اردكان، محمد، سميه لبافي، و محمود فروزبخش. 1389. تدوين استراتژي براي سازمان رسانه اي با رويكرد نوپديد: تجربه يك شركت فرهنگي در استان اصفهان. پنجمين كنفرانس بين‌المللي مديريت استراتژيك و عملكرد، 19 -20 دي‌ماه 1389. تهران.

4. Abooyee Ardakan, Mohammad, Hamed Majidi Zolbanin, and Ali Khaleghi.  2011. Investigating the Relationship of Managers’ IT Competency and IT Projects’ Risks. 5th European Conference on Information Management and Evaluation. Como, Italy
8-9 September 2011.

5. Abooyee Ardakan, Mohammad and Vahid Saadat. 2011. Investigating the relationship between Managers’ IT Competency and IT projects’ Risks, and Developing a Model for Assessing IT Competency of Managers. 5th European Conference on Information Management and Evaluation. Como, Italy
8-9 September 2011
.

6. Abooyee Ardakan, Mohammad, Mohsen Nazari, Mahdieh Motamedi, and Maryam Sajedi Saba. 2011. A Case Study on Historical Evolution and Renovation Plans for Textile Cluster in Yazd Province: Lessons for Integrated Policymaking. 8th Annual International Conference on Small and Medium Sized Enterprises: Management – Marketing – Economic and Social Aspects, Athens, Greece on 1-4 of August 2011.

پروژه‌ها (اجرا، همكاري، نظارت):

 • 1. طرح اوليه بهبود مديريت دفتر امور پژوهشي سازمان برنامه و بودجه (همكار). مركز اطلاعات و مدارك علمي ايران. 1378.(همراه با تقدير از طرف وزير علوم، تحقيقات و فناوري).

 • 2. برنامه‌ريزي استراتژيك (همكار). مركز اطلاعات و مدارك علمي ايران. 1379ـ1378.

 • 3. تهيه پيشنهاد طرح تحقيق براي پروژه تدوين لايحه وزارت علوم، تحقيقات و فناوري (مجري). مؤسسه پژوهش و برنامه‌ريزي آموزش عالي. 1379.

 • 4. طراحي و پياده‌سازي سايت وب براي گردآوري و اشاعه اطلاعات مربوط به نظام علوم، تحقيقات و فناوري (همكار). مؤسسه پژوهش و برنامه‌ريزي آموزش عالي. 1379.

 • 5. طراحي سيستم پيشنهادهاي داخلي (ناظر). مركز اطلاعات و مدارك علمي ايران. 1379.

 • 6. بازطراحي نظام مديريت اسناد اداري (همكار). مركز اطلاعات و مدارك علمي ايران. 1379.

 • 7. اندازه‌گيري تقاضاي بازار وايت اويل در ايران (همكار). شركت نفت بهران. 1379.

 • 8. برنامه‌ريزي استراتژيك: ويرايش نخست. (همكار).  سازمان فرهنگي ـ هنري شهرداري تهران. 1380.

 • 9. طراحي فرايند دوره‌هاي آموزشي كوتاه‌مدت (مجري). مركز اطلاعات و مدارك علمي ايران. 1380.

 • 10. طراحي سيستم فروش توليدات (ناظر). مركز اطلاعات ومدارك علمي ايران. 1381.

 • 11. بازطراحي نظام مديريت اسناد اداري (مجري). سازمان فرهنگي ـ هنري شهرداري تهران. 1381.

 • 12. بررسي سياست اطلاع‌رساني علمي مراكز آموزش عالي تحت پوشش وزارت علوم، تحقيقات و فناوري(داور). مركز اطلاعات و مدارك علمي ايران. 1382.

 • 13. مطالعه و نقد گزارش طرح مطالعات نظام توسعه علمي كشور (مجري). مركز اطلاعات و مدارك علمي ايران. 1383. (همراه با تقدير‌نامه از وزير علوم، تحقيقات و فناوري).

 • 14. تعيين شاخص‌ها و روش بررسي عملكرد دستگاههاي فرهنگي و رتبه‌بندي آنها (ناظر). شورايعالي انقلاب فرهنگي. 1384.

 • 15. بررسي وضعيت فرايند داوري مقالات در مجلات علمي كشور (همكار). پژوهشگاه اطلاعات و مدارك علمي ايران. 1387.

 • 16. طراحي بسته‌هاي آموزشي تجارت الكترونيك (ناظر). دفتر توسعه تجارت الكترونيكي وزارت بازرگاني. 1386.

 • 17. طراحي بسته‌هاي آموزشي كد‌گذاري كالا و خدمات (ناظر). شركت خدمات كدگذاري كالا و خدمات ايران (ايران‌كد). 1387.

 • 18. تدوين برنامه استراتژيك (مجري). پژوهشگاه اطلاعات اطلاعات و مدارك علمي ايران. 1387.

 • 19. تدوين برنامه استراتژيك كميته راهبري نظام اطلاع‌رساني علم و فناوري (مجري). معاونت پژوهشي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري. 1388.

 • 20. تدوين برنامه استراتژيك شركت بورس اوراق بهادار تهران (مجري). شركت بورس اوراق بهادار تهران. 1388.

 • 21. تدوين استراتژي اطلاع‌رساني بازرگاني كشور (ناظر). معاونت اقتصادي و برنامه‌ريزي وزارت بازرگاني. 1389.

 • 22. تدوین برنامه استراتژیک شرکت خدمات انفورماتیک (مجری). شرکت خدمات انفورماتیک. 1390.

مشاور پايان‌نامه كارشناسي ارشد:

 • 1. ارائه يك الگوي برنامه‌ريزي جامع فناوري اطلاعات براي سازمانهاي اطلاع‌رساني در ايران. كارشناسي ارشد مهندسي سيستم و بهره‌وري. به راهنمايي دكتر عليرضا علي احمدي. دانشجو: محمدعلي بهجتي. دانشگاه علم ‌و صنعت ايران. آبان ماه 1384.
 • 2. مدلي براي ارزيابي آمادگي الكترونيكي در سازمانهاي دولتي. كارشناسي ارشد مهندسي سيستم و بهره‌وري. به راهنمايي دكتر عليرضا علي‌احمدي. دانشجو: طاهره شول. دانشگاه علم و صنعت ايران. دي‌ماه 1384.
 • 3. طراحيسيستممديريتعملكردفناورياطلاعاتبارويكرديارزشگرا. كارشناسي ارشد مديريت فناوري اطلاعات. به راهنمايي دكتر بابك سهرابي. دانشجو: كاوه مهاجري. دانشگاه تهران. 1387.
 • 4. ترسيم نقشه علم مديريت شهري بر مبناي مستندات آی اس آی. كارشناسي ارشد مديريت شهري. به راهنمايي دكتر عابدي جعفري. دانشجو: فتاح آقازاده. دانشگاه تهران. 1388.

 

تدريس:

·      1. كلاس تقويتي زبان انگليسي دانشگاهي براي دانشجويان ايثارگر. دانشگاه صنعتي شريف. 1372. در دو نيمسال.

·      2. رياضيات پايه مديريت. دانشگاه آزاد اسلامي ـ واحد تهران مركز. 1378. در يك نيمسال.

·      3. كارگاه آموزشي برنامه‌ريزي استراتژيك. معاونت پژوهشي دانشگاه تربيت مدرس. 1378.

·      4. كارگاه آموزشي برنامه‌ريزي استراتژيك. دانشگاه شيراز. 1379.

·      5. كارگاه آموزشي نظام پيشنهادهاي داخلي. مركز اطلاعات و مدارك علمي ايران. 1382.

·      6. كارگاه آموزشي آشنايي با برنامه‌ريزي استراتژيك سيستمهاي اطلاعاتي. دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي دانشگاه تهران. 1384.

·      7. روش تحقيق و مأخذ‌شناسي (دوره كارشناسي).دانشكده مديريت- دانشگاه تهران. 1385. در دو نيمسال.

·      8. روش تحقيق (دوره كارشناسي ارشد). دانشكده مديريت – دانشگاه تهران. 1385-1386. در دو نيمسال.

·      9. فرايندهاي سازماني (دوره كارشناسي ارشد MBA). دانشگاه صنعتي شاهرود. 1385. در يك نيمسال.

·      10. آمار كاربردي مديريت 1 (دوره كارشناسي). دانشكده مديريت- دانشگاه تهران. 1386. در يك نيمسال.

·      11. مديريت استراتژيك (دوره كارشناسي ارشد). دانشكده مديريت- دانشگاه تهران. 1386-1388. در سه نيمسال.

·      12. كارگاه آموزشي خلاقيت ويژه مديران. سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي، و گردشگري. 1386. (دو دوره).

·      13. كارگاه آموزشي آشنايي با برنامه‌ريزي استراتژيك در مديريت شهري. دانشگاه يزد. 1386. 

·      14. مديريت استراتژيك خدمات (دوره كارشناسي ارشد MBA). دانشكده مديريت- دانشگاه تهران. 1387. در يك نيمسال.

·      15. دولت الكترونيك (دوره كارشناسي). دانشكده حقوق و علوم سياسي-دانشگاه تهران. 1387. در يك نيمسال.

·      16. سمينار تفكر استراتژيك براي مديران. صدا و سيماي ج.ا.ا. 1387.

·      17. مديريت تحول و اجراي استراتژي (دوره كارشناسي ارشد MBA). دانشكده مديريت- دانشگاه تهران. 1388. در حال برگزاري.

·      18. طراحي و ارزيابي سيستم‌هاي اطلاعاتي (دوره دكتراي تخصصي كتابداري و اطلاع‌رساني). دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي- دانشگاه تهران. 1388. در حال برگزاري.

سوابق حرفه‌اي:

·      1. كارشناس اطلاع رساني. صنايع شهيد باقري ـ وابسته به سازمان هوا و فضا. 1376ـ1375.

·      2. مدير پروژه استقرار نظام تضمين كيفيت مبتني بر مدل ISO9002. شركت مهندسي تكنوتارـ وابسته به سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران. 1377ـ1376.

·      3. كارشناس دفتر تشكيلات و روش‌ها. وزارت نيرو. 1378ـ1377.

·      4. همكار پژوهشي گروه مديريت سيستم‌هاي اطلاعاتي. مركز اطلاعات و مدارك علمي ايران.1381 ـ1378.

·      5. مشاور رياست سازمان. مركز اطلاعات و مدارك علمي ايران. 1382 ـ1378.

·      6. عضو دفتر شوراي نظارت و ارزيابي. مركز اطلاعات و مدارك علمي ايران. تاكنون ـ 1378.

·      7. مشاور معاونت خدمات مديريت. سازمان فرهنگي‌ـ هنري شهرداري تهران. 1380ـ1379.

·      8. مشاور مدير عامل. شركت مديران 2000. 1382–1379.

·      9. عضو كميته بررسي و ارزيابي نظام پيشنهاد‌هاي داخلي. مركز اطلاعات و مدارك علمي ايران. 1382 –1379.

·      10. مدير اجرايي نشريه علوم اطلاع رساني. مركز اطلاعات و مدارك علمي ايران. 1386-1383.

·      11. مدير گروه پژهشي فناوري اطلاعات. پژوهشگاه اطلاعات و مدارك علمي ايران. 1385- 1382.

·      13. رئیس پژوهشکده مدیریت فناوری اطلاعات. پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران. 1387-1385.

·      12. عضو كميسيون دائمي هيئت امناي منطقه دو پژوهشي وزارت علوم. تاكنون- 1386.

·      13. عضو کمیسیون اطلاع رسانی علم و فناوری وزارت عتف. تاکنون-1388.

·      14. مشاور مدیر عامل. شرکت بورس اوراق بهادار تهران. تاکنون- 1387.

 
 
 

فوق لیسانس مدیریت -گرایش سیستم های اطلاعاتی از دانشگاه تهران
لیسانس رشته مدیریت دولتی از دانشگاه تهران

دوره های آموزشی تخصصی :

دارای گواهینامه آموزشی در :

 • مدیریت کیفیت آموزش عالی
 • مدیریت استراتژیک در آموزش عالی
 • بهره وری در آموزش عالی
 • مدیریت در محیط آموزشی
 • دوره توجیهی مدیریت آموزش عالی
 • دوره تحول در نظام اداری کشور

پایان نامه ها :

 • نقش سیستهای اطلاعاتی مدیریت در بهبود مدیریت مدیران عالی ( دوره کارشناسی ارشد ، 1374)
 • طراحی و تبیین الگوی تصمیم گیری استراتژیک در آموزش عالی با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی (دوره دکتری ، 1383)

استخدام حرفه ای(سوابق شغلی و اجرائی):

 • عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی
 • رئیس مرکز کارآفرینی و رشد علم و فناوری علوم انسانی دانشگاه علامه طباطبایی
 • مدیر گروه مدیریت کارآفرینی دانشکده مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی
 • رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند
 • دبیر منطقه دو(شمالغرب کشور) دانشگاه آزاد اسلامی
 • رئیس شورای طرح و برنامه منطقه دو دانشگاه آزاد اسلامی
 • مدیر گروه مطالعات سیستمی مرکز بهبود سیستمها و روشها
 • مسئول فرهنگی جهاد دانشگاهی (پردیس قم- دانشگاه تهران)
 • مسئول اداری مالی جهاد دانشگاهی (پردیس قم- دانشگاه تهران)

علایق و سوابق آموزشی و پژوهشی :

به مدت 12 سال سابقه تدریس در دانشگاههای زیر:

 • دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی
 • پردیس قم دانشگاه تهران
 • دانشگاه آزاد اسلامی واحد های مرند و تبریز و قزوین
 • مرکز آموزش مدیریت دولتی تهران
 • سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان آذزبایجان شرقی
 • دانشگاه پیام نور مرکز ابهر
 • دانشگاه پیام نور مرکز مرند
 • برگزاری سمینارها و کارگاههای آموزشی برای دستگاههای اجرائی استان آذربایجان شرقی(مدیریت آینده-حفظ و ارتقاء کرامت مردم در نظام اداری- تحول اداری – فساد اداری- سازمانهای یادگیرنده- طراحی ساختار سازمانی،استراتژیهای کارآفرینی ، تیم کاری ، …)

دروس تدریسی و مورد علاقه :

 • مدیریت استراتژیک
 • مدیریت استراتژیک کارآفرینی
 • برنامه ریزی استراتژیک نیروی انسانی
 • مبانی کارآفرینی
 • روش تحقیق
 • مبانی سازمان و مدیریت
 • مدیریت رفتار سازمانی
 • تئوریهای مدیریت
 • مباحث ویژه در مدیریت

سوابق پژوهشی و انتشاراتی :

 

مقالات:

 • اهداف و ساختار سازمانی;
 • دانستنیهای مدیریت ( 7شماره)
 • بهره وری در صندوقهای قرض الحسنه
 • الگوی تصمیم گیری استراتژیک با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی
 • آسیب شناسی سیستمهای اطلاعاتی مدیریت در نظام اداری ایران
 • فناوری اطلاعات و رابطه آن با استقرارمدیریت دانش
 • اثر دولت الکترونیک در تحقق استراتژیهای سازمان ثبت احوال کشور
 • کاربرد شبکه‌هاي عصبي مصنوعي در تخصيص اعتبارات ويژه پژوهشي
 • ارزيابي راهبردهاي حفظ و نگهداري نيروي انساني و بررسي تاثير آن بر رضايت و عملکرد کارکنان ( مطالعه موردي بانک ملت)
 • وي‍‍‍ژگي هاي سازماني و تاثير آن بر كار آفريني سازمان
 • رابطه بين عوامل محيطي موثر بر برنامه ريزي استراتژيك فرهنگي كشور

طرحهای تحقیقاتی:

 • طراحی و تدوین برنامه جامع دانشگاههای منطقه دو دانشگاه آزاد اسلامی;
 • عضو تیم طراحی الگوی نظام نظارتی مطلوب در نظام اداری ایران
 • عضو تیم بازنگری و طراحی ساختار دانشگاه تهران
 • طراحی معیارهای کارآفرینی سازمانی با رویکرد دانشگاه تمدن ساز در دانشگاه علامه طباطبائی
 • طراحی و ایجاد پایگاه اطلاعاتی مرکز کارآفرینی دانشگاه علامه طباطبائی
 
 • مدیر داخلی فصلنامه مدیریت فناوری اطلاعات
 • مدیر گروه مدیریت صنعتی موسسه آموزش عالی الغدیر تبریز
 • عضو کمیته منتخب هیات ممیزه منطقه 2 دانشگاه آزاد اسلامی
 • رئیس شورای طرح و برنامه منطقه 2 دانشگاه آزاد اسلامی
 • عضو انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان مرند
 • رئیس کمیته کارگروه نظام تحول اداری شهرستان مرند

یک نظر برای این مطلب

 1. با سلام
  اگه ممكنه است ايميل آقاي دكتر گذاشته شود

یک نظر بگذارید