• ورود کاربران
  • ثبت نام

مدل کسب و کار منیجریال

مدل کسب و کار وب سایت مدیریتی ایران چیست؟

منیجریال در چه مرحله از عمر خود قرار داشته و استراتژی خروج ما چیست؟

همانطور که در شکل زیر نشان داده شده است ، منیجریال در حال حاضر در مرحله ی نوپایی قرار دارد و تا رسیدن به مرحله بلوغ استراتژی حفظ وضعیت فعلی مالکیت پیاده سازی شده و پس از رسیدن به مرحله بلوغ ، از طریق بازار سرمایه نزدیک به 30 درصد آن عرضه می شود که تا افق چشم انداز سند حاضر یعنی 1414 این امر محقق نخواهد شد.