• ورود کاربران
 • ثبت نام

دوره برنامه ریزی استراتژیک پیشرفته

دوره برنامه ریزی استراتژیک پیشرفته

استاد: دکتر احمد ورزش کار

منبع آموزشی: جزوه آموزشی برنامه ریزی استراتژیک پیشرفته منتشر شده در وب سایت مدیریتی ایران

مدت دوره: 18 ساعت

جامعه هدف دوره: مدیران سطوح عالی ، میانی و عملیاتی سازمان

هدف دوره: ایجاد تفکر استراتژیک در  مدیران و کارکنان سازمان و توانمندسازی سرمایه انسانی در اداره مجموعه مبتنی بر برنامه استراتژیک و توانمندی شرکت کنندگان در تدوین برنامه استراتژیک یا سند راهبردی برای سازمان ، شرکت ، موسسه و ... . 
محل برگزاری دوره: محل سازمان متقاضی / دفتر وب سایت مدیریتی ایران (منیجریال) / دانشگاه صنایع و معادن ایران / دفتر انجمن علمی اسلام و پیشرفت.

مدرک صادره: مدرک معتبر از دانشگاه صنایع و معادن ایران/ مدرک معتبر از انجمن علمی اسلام و پیشرفت. 

شیوه ارزیابی: ارزیابی توسط استاد حین برگزاری کلاس ها و آزمون پایان دوره

 


 این دوره در چه سازمان ها و مراکز آموزشی برگزار شده است؟


- انجمن علمی اسلام و پیشرفت

شرکت توسعه کشاورزی میثاق پایدار شمال

- شرکت عقیله اقتصادی نود

- دانشگاه عالی دفاع ملی


سرفصل‌های دوره 


شبکه عنکبوتی اهداف آموزش در سطوح تحصیلی

جایگاه درس مدیریت استراتژیک

سیر تحول و تطور استراتژی

تفکر استراتژیک

مقایسه سازمانهای مدرنیسم و پست مدرنیسم

الزامات تنظیم و سازماندهي برنامه های استراتژیک

جایگاه استراتژی

مفهوم مدیریت استراتژیک

تدوین استراتژی

اجرای استراتژی

ارزیابی استراتژی

الگوی جامع تدوین سند راهبردی

مبانی نظری والگوی جامع تدوین سند راهبردی

الگوی مدیریت استراتژیک

سطوح مدیریت استراتژیک

مقایسه سطوح برنامه ریزی استراتژیک و مدیریت

چارچوب جامع تدوین استراتژی

 • مرحله شروع
 • مرحله ورودی
 • مرحله تطبیق یا مقایسه
 • ابزارهای تطبیق عوامل
 • مرحله تصمیم گیری
 • فرایند انتخاب استراتژیک

مأموریت (Mission)

سلسله مراتب و ویژگی های مأموریت

تمایزات مأموریت سازمان ها

اجزای مأموریت سازمان

 • 1. محصول (کالا یا خدمات)
 • 2. مشتری
 • 3. بازار
 • 4. فن آوری
 • 5. توجه به بقا رشد و سودآوری
 • 6. فلسفه
 • 7. شایستگی ممتاز
 • 8. توجه به تصور مردم
 • 9. توجه به کارکنان

یک روش بسیار متداول برای تعیین مأموریت سازمان

مراحل روش متداول برای تعیین مأموریت سازمان

معیار ارزیابی مأموریت

بیانیه مأموریت

ویژگی های بیانیه مأموریت سازمان

نکات قابل توجه در بیانیه مأموریت

کاربرگ های تهیه بیانیه مأموریت

نوع شناسی محیط

بررسی عوامل خارجی

 • عوامل خارجی
 • الگوی بررسی محیط خارجی
 • اجزای محیط خارجی شرکت 
 • لایه های محیط
 • محیط کلان یا عمومی
 • عوامل اقتصادی
 • مهمترین عوامل اقتصادی
 • عوامل اجتماعی-فرهنگی
 • مهمترین عوامل اجتماعی – فرهنگی
 • عوامل تکنولوژیکی
 • اثرات پیشرفت های فن آوری
 • مهمترین عوامل تکنولوژیکی
 • عوامل سیاسی-قانونی/حقوقی
 • مهمترین عوامل سیاسی ، حقوقی و قانونی
 • عوامل جهانی
 • مهمترین عوامل جهانی
 • محیط تخصصی یا خرد
 • معرفی برخی از ذی نفعان
 • الگوی پنج نیروی رقابتی مایکل پورتر
 • مشتریان
 • برخی مواردی که مشتریان از نیروی قدرتمندی برخوردارند
 • تأمین کنندگان
 • برخی مواردی که تأمین کنندگان از نیروی قدرتمندی برخوردارند
 • رقبای موجود
 • برخی مواردی که رقبای موجود از نیروی قدرتمندی برخوردارند
 • رقبای بالقوه (تازه واردان)
 • برخی موانع ورودی که در خیلی از صنایع وجود دارد
 • رقبای غیر مستقیم (جانشین‌ها)
 • خلاصه بررسی محیط خارجی

ماتریس ارزیابی عوامل خارجی

 • فرصت ها و تهدیدهای محیط (کلان و خرد)
 • گام های تهیه ماتریس ارزیابی عوامل خارجی
 • کاربرگ های بررسی عوامل خارجی
 • شناسایی فرصت ها و تهدیدها
 • فرصت ها و تهدیدهای محیط (کلان و خرد)
 • تشکیل ماتریس ارزیابی عوامل خارجی

بررسی عوامل داخلی

 • عوامل داخلی
 • قوت ها
 • دسته بندی قوت ها
 • ضعف ها
 • فرآیند بررسی عوامل داخلی
 • رویکرد وظیفه ای برای بررسی عوامل داخلی
 • بررسی مدیریت در رویکرد وظیفه ای
 • بررسی برنامه ریزی در رویکرد وظیفه ای
 • بررسی سازماندهی در رویکرد وظیفه ای
 • بررسی ایجاد انگیزه در رویکرد وظیفه ای
 • بررسی تأمین نیروی انسانی در رویکرد وظیفه ای
 • بررسی اعمال کنترل در رویکرد وظیفه ای
 • بررسی بازاریابی در رویکرد وظیفه ای
 • بررسی مالی / حسابداری در رویکرد وظیفه ای
 • بررسی تولید و عملیات در رویکرد وظیفه ای
 • بررسی تحقیق و توسعه در رویکرد وظیفه ای
 • بررسی سیستم اطلاعات رایانه ای در رویکرد وظیفه ای
 • قوت یا ضعف ؟

ماتریس ارزیابی عوامل داخلی

 • مراحل بررسی عوامل داخلی
 • تعریف ماتریس ارزیابی عوامل داخلی
 • قوت ها و ضعف‌های اصلی در داخل سازمان
 • گام های تهیه ماتریس ارزیابی عوامل داخلی
 • تحلیل نتایج ماتریس ارزیابی عوامل داخلی
 • کاربرگ های بررسی عوامل داخلی
 • شناسایی قوت ها و ضعف ها
 • قوت ها و ضعف های سازمان
 • تشکیل ماتریس ارزیابی عوامل داخلی

ماتریس بررسی رقابت (CPM)

تعریف استراتژی

بررسی استراتژی ها

انتخاب استراتژی ها

اولویت بندی استراتژی ها

سطح بندی استراتژی ها

استراتژی های سطوح مختلف

ويژگيهاي تصميمات استراتژيك در سطوح مختلف

تقسیم بندی استراتژی ها در سطوح مختلف

استراتژی های سطح کل سازمان / شرکت

استراتژی های هدایتی

 • استراتژی های رشد
 • استراتژی تمرکز
 • استراتژی یکپارچگی عمودی
 • استراتژی یکپارچگی افقی
 • استراتژی تنوع
 • استراتژی تنوع همگون/مرتبط
 • استراتژی تنوع ناهمگون/نامرتبط
 • استراتژی های ثبات
 • استراتژی توقف / آغاز محتاطانه
 • استراتژی عدم تغییر
 • استراتژی سود
 • استراتژی های کاهش
 • استراتژی تغییر جهت
 • استراتژی اسارت
 • استراتژی فروش / واگذاری
 • استراتژی ورشکستگی / تصفیه (انحلال)

استراتژی های پرتفولیو

استراتژی های سرپرستی

استراتژی اقیانوس آبی

 • استراتژی اقیانوس آبی
 • استراتژی اقیانوس قرمز

استراتژی های سطح کسب و کار

 • استراتژی های توسعه
 • نفوذ در بازار
 • توسعه بازار
 • توسعه محصول
 • استراتژی های رقابتی
 • استراتژی هزینه کم‌تر
 • استراتژی تمایز
 • استراتژی تمرکز
 • تمرکز بر تمایز
 • تمرکز بر هزینه
 • استراتژی های مشارکتی
 • استراتژی کنسرسیوم خدمات متقابل
 • سرمایه گذاری مشترک
 • توافق بر سر اعطای امتیاز
 • مشارکت زنجیره ارزش

استراتژی های سطح وظیفه ای

 • استراتژی های منابع انسانی
 • استراتژی انتخاب
 • استراتژِ توسعه
 • استراتژی ارزیابی عملکرد
 • استراتژی پرداخت
 • استراتژی های بازاریابی
 • استراتژی محصول
 • استراتژی قیمت
 • استراتژی ترفیع
 • استراتژی توزیع
 • استراتژی های مالی
 • استراتژی تأمین مالی
 • استراتژی سرمایه گذاری
 • استراتژی تقسیم سود
 • استراتژی های تکنولوژی اطلاعات
 • استراتژِ تکنولوژی محور
 • استراتژی های انسان محور
 • استراتژی های تحقیق و توسعه
 • رهبری تکنولوژیک (پیشگام در نوآوری)
 • پیروی تکنولوژیک (تقلید از رقیب)
 • استراتژی های تولید و عملیات
 • استراتژی تکنولوژی تولید (مدرن ، سنتی و ...)
 • استراتژی شیوه تولید (انبوه ، سفارشی و ...)
 • استراتژی مکان تولید

سازگاري الگوهای استراتژیک با مباني منطقي گونه های استراتژیک

تجزیه و تحلیل سوات (swot)

 • 8 مرحله ساخت ماتریس سوات
 • چهار دسته اصلی استراتژی های ممکن
 • تجزیه و تحلیل داخلی و خارجی
 • ماتریس نُه خانه ای
 • ماتریس چهار خانه ای
 • اتخاذ استراتژی ها متناسب با جایگاه شرکت
 • نکته در ارتباط با ماتریس داخلی و خارجی
 • ماتريس ارزيابي موقعيت و اقدام استراتژيك (SPACE)
 • گروه مشاوران بستن (BCG)
 • ماتريس استراتژي اصلي (GSM)

ماتریس برنامه ریزی استراتژیک کمی

کاربرد ماتریس برنامه ریزی استراتژیک کمی

تهیه ماتریس برنامه ریزی استراتژیک کمی

ماتریس برنامه ریزی استراتژیک کمی (QSPM)

کاربرگ های برنامه ریزی استراتژیک کمی

انتخاب استراتژی های جذاب

جذاب ترین استراتژی ها

بهترین استراتژی های قابل اجرای سطوح مختلف

الزامات حقوقی

الزامات ساختاری

الزامات روشی

الزامات مالی

الزامات انسانی

الزامات فرهنگ سازی

الزامات مدیریتی

الزامات اجرایی

الزامات نظارتی و ارزیابی

تأثیر استراتژی بر سایر عوامل (الگوی  90MIT)


درخواست برگزاری دوره


به منظور درخواست برگزاری دوره، مشخصات خود را در فرم ذیل تکمیل نمایید. در بخش توضیحات، نام دوره مورد نظر درج گردد تا با شما تماس برقرار شود.

در صورتی که نیاز به برقراری ارتباط فوری است با شماره 09336885244 مدیر سایت و یا شماره 09192319583 جناب آقای دکتر هادی ورزش کار تماس حاصل فرمایید.