• ورود کاربران
  • ثبت نام

ماهیت و مفاهیم تئوری

ماهیت و مفاهیم تئوری

نظر دیگران :              0 رای
تهیه کننده دکتر احمد ورزشکار قیمت
موضوع ماهیت و مفاهیم تئوری
پاورپوینت صفحات 44 63000
حجم فایل پاورپوینت 2.6 MB
تخفیف 0
هدیه
پی دی اف صفحات 44 14500
حجم فایل پی دی اف 4 MB
تخفیف 0
هدیه
ورد صفحات 22 68000
حجم فایل ورد 3.48 MB
تخفیف 0
هدیه یک فایل به ارزش 15000تومان

تعریف نظریه / تئوری

ویژگی های تفکر تئوریک

چرا مبدأ علمی مدیریت را قرن بیستم می دانیم؟

ویژگی های تفکر راهبردی

مراحل ایجاد تئوری

تله های موجود در تئوری پردازی

اهداف نظریه پردازی

چرخه  نظر – عمل

مبانی نظریه

منابع استخراج نظریه ها

دسته بندی اصول بنیادین (کانت)

ویژگی های اصول بنیادین

پیشینه نظریه

سه دیدگاه مختلف به نظریه

نظریه از دیدگاه کلاسیک ها

نوشتارهای معاصر درباره نظریه

اجزاء مهم ترکیب یک نظریه

تعریف پارادیم

ویژگی های پارادایم

تقسیم بندی پارادایم خانم مسترمن

آبراهام کاپلان

طبقه بندی براساس اصل مدار

طبقه بندی براساس اصل برساخته مدار

شعاع برد صدف

جوهری و میدانی

طبقه بندی نگل

طبقه بندی ماریون لوس

طبقه بندی اکثر نظریه پردازان

تعریف مدیریت

بهره وری

اثربخشی

کارایی

تحلیل نتیجه بهره وری

موقعیت و جایگاه سازمان ها از نظر بهره وری

نظریه سازمان (تئوری مدیریت)

مشاهده اسلاید ها در صفحات کوچک صرفا جهت اطلاع از کیفیت فایل و اطلاع از محتوا می باشد
ماهیت و مفاهیم تئوری
فایل پاورپوینت قیمت : 63000 تومان
فایل پی دی اف قیمت : 14500 تومان
فایل ورد قیمت : 68000 تومان

معرفی ماهیت و مفاهیم تئوری

فایل پاورپوینت تئوری های مدیریت که توسط استاد ارجمند دکتر احمد ورزش کار و هادی ورزش کار با مباحثی که سر فصل آن ها ارائه می شود تدوین تدوین گردیده است. برخی مطالب مربوط به فایل پاورپوینت آموزش  در ذیل بیان می شود.

تعریف نظریه / تئوری

تعریف نظریه از دیدگاه دکارت  و بیکن : نظریه ؛ دانش سیستماتیکی است که بشر را قادر به کنترل طبیعت نماید.

تعریف نظریه از نگاه فیثاغورث: نظریه ؛ اندیشه ناب ، اندیشه خالص ، تفکر خالص ، تفکر عمیق و ژرفا اندیشی است .

تعریف نظریه از نگاه ارسطو: نظریه ؛ یعنی حیات فکری ، جستجوی دانش برای دانش است .

ویژگی های تفکر تئوریک

  1. جهت دار و هدف دار است
  2. روش دار است و دارای متدولوژی است .
  3. نیازمند مطالعات چند بعدی و کلی است .

چرا مبدأ علمی مدیریت را قرن بیستم می دانیم؟
در این قرن یک رشته منظم و مدون در این باب دانشگاهی شده است. 
درس جداگانه و مستقل به آن نام ایجاد شده است .
یک کتاب مستقل درباره این موضوع نوشته شده است.

همچنین در ادامه فایل مطالب زیر بیان شده است.

ویژگی های تفکر تئوریک (با دانلود فایل پاورپوینت  ( Powerpoint .pptx ) و یا دانلود فایل ورد ( Word .docx ) و یا دانلود فایل پی دی اف ( PDF .pdf) مطالب این بخش را مطالعه فرمایید.)

ویژگی های تفکر استراتژیک چیست و یا ویژگی های تفکر راهبردی (با دانلود فایل پاورپوینت  ( Powerpoint .pptx ) و یا دانلود فایل ورد ( Word .docx ) و یا دانلود فایل پی دی اف ( PDF .pdf) مطالب این بخش را مطالعه فرمایید.)

تله های موجود در تئوری پردازی (با دانلود فایل پاورپوینت  ( Powerpoint .pptx ) و یا دانلود فایل ورد ( Word .docx ) و یا دانلود فایل پی دی اف ( PDF .pdf) مطالب این بخش را مطالعه فرمایید.)
اهداف نظریه پردازی (با دانلود فایل پاورپوینت  ( Powerpoint .pptx ) و یا دانلود فایل ورد ( Word .docx ) و یا دانلود فایل پی دی اف ( PDF .pdf) مطالب این بخش را مطالعه فرمایید.)
چرخه  نظر – عمل (با دانلود فایل پاورپوینت  ( Powerpoint .pptx ) و یا دانلود فایل ورد ( Word .docx ) و یا دانلود فایل پی دی اف ( PDF .pdf) مطالب این بخش را مطالعه فرمایید.)
مبانی نظریه (با دانلود فایل پاورپوینت  ( Powerpoint .pptx ) و یا دانلود فایل ورد ( Word .docx ) و یا دانلود فایل پی دی اف ( PDF .pdf) مطالب این بخش را مطالعه فرمایید.)
منابع استخراج نظریه ها (با دانلود فایل پاورپوینت  ( Powerpoint .pptx ) و یا دانلود فایل ورد ( Word .docx ) و یا دانلود فایل پی دی اف ( PDF .pdf) مطالب این بخش را مطالعه فرمایید.)
دسته بندی اصول بنیادین (کانت) (با دانلود فایل پاورپوینت  ( Powerpoint .pptx ) و یا دانلود فایل ورد ( Word .docx ) و یا دانلود فایل پی دی اف ( PDF .pdf) مطالب این بخش را مطالعه فرمایید.)
ویژگی های اصول بنیادین (با دانلود فایل پاورپوینت  ( Powerpoint .pptx ) و یا دانلود فایل ورد ( Word .docx ) و یا دانلود فایل پی دی اف ( PDF .pdf) مطالب این بخش را مطالعه فرمایید.)
پیشینه نظریه (با دانلود فایل پاورپوینت  ( Powerpoint .pptx ) و یا دانلود فایل ورد ( Word .docx ) و یا دانلود فایل پی دی اف ( PDF .pdf) مطالب این بخش را مطالعه فرمایید.)
سه دیدگاه مختلف به نظریه (با دانلود فایل پاورپوینت  ( Powerpoint .pptx ) و یا دانلود فایل ورد ( Word .docx ) و یا دانلود فایل پی دی اف ( PDF .pdf) مطالب این بخش را مطالعه فرمایید.)
نظریه از دیدگاه کلاسیک ها (با دانلود فایل پاورپوینت  ( Powerpoint .pptx ) و یا دانلود فایل ورد ( Word .docx ) و یا دانلود فایل پی دی اف ( PDF .pdf) مطالب این بخش را مطالعه فرمایید.)
نوشتارهای معاصر درباره نظریه (با دانلود فایل پاورپوینت  ( Powerpoint .pptx ) و یا دانلود فایل ورد ( Word .docx ) و یا دانلود فایل پی دی اف ( PDF .pdf) مطالب این بخش را مطالعه فرمایید.)
1. گرایشات جدید در تعریف تئوری (با دانلود فایل پاورپوینت  ( Powerpoint .pptx ) و یا دانلود فایل ورد ( Word .docx ) و یا دانلود فایل پی دی اف ( PDF .pdf) مطالب این بخش را مطالعه فرمایید.)
2. تحلیل محتوای تئوری  (با دانلود فایل پاورپوینت  ( Powerpoint .pptx ) و یا دانلود فایل ورد ( Word .docx ) و یا دانلود فایل پی دی اف ( PDF .pdf) مطالب این بخش را مطالعه فرمایید.)
3. طبقه بندی انواع تئوری ها (با دانلود فایل پاورپوینت  ( Powerpoint .pptx ) و یا دانلود فایل ورد ( Word .docx ) و یا دانلود فایل پی دی اف ( PDF .pdf) مطالب این بخش را مطالعه فرمایید.)
اجزاء مهم ترکیب یک نظریه (با دانلود فایل پاورپوینت  ( Powerpoint .pptx ) و یا دانلود فایل ورد ( Word .docx ) و یا دانلود فایل پی دی اف ( PDF .pdf) مطالب این بخش را مطالعه فرمایید.)

تعریف پارادایم  

برای آنکه بدانیم پارادایم چیست به تعریفی پارادایم از منظر توماس کان می پردازیم. توماس کان پارادایم را یک موفقیت فوق العاده علمی تعریف می کند که باید به اندازه کافی جدید و بی سابقه باشد ، و در عین حال به اندازه کافی باز باشد تا جریانی از انواع مسائل علمی جدید تعریف نشده را برای دانشمندان و محققین حوزه خود ایجاد کند .

همچنین در ادامه فایل مطالب زیر بیان شده است.

پارادایم چیست (با دانلود فایل پاورپوینت  ( Powerpoint .pptx ) و یا دانلود فایل ورد ( Word .docx ) و یا دانلود فایل پی دی اف ( PDF .pdf) مطالب این بخش را مطالعه فرمایید.)

ویژگی های پارادایم (با دانلود فایل پاورپوینت  ( Powerpoint .pptx ) و یا دانلود فایل ورد ( Word .docx ) و یا دانلود فایل پی دی اف ( PDF .pdf) مطالب این بخش را مطالعه فرمایید.)
تقسیم بندی پارادایم (با دانلود فایل پاورپوینت  ( Powerpoint .pptx ) و یا دانلود فایل ورد ( Word .docx ) و یا دانلود فایل پی دی اف ( PDF .pdf) مطالب این بخش را مطالعه فرمایید.)
طبقه بندی انواع تئوری از نظر آبراهام کاپلان (با دانلود فایل پاورپوینت  ( Powerpoint .pptx ) و یا دانلود فایل ورد ( Word .docx ) و یا دانلود فایل پی دی اف ( PDF .pdf) مطالب این بخش را مطالعه فرمایید.)

تئوری اصل مدار (با دانلود فایل پاورپوینت  ( Powerpoint .pptx ) و یا دانلود فایل ورد ( Word .docx ) و یا دانلود فایل پی دی اف ( PDF .pdf) مطالب این بخش را مطالعه فرمایید.)

تئوری برساخته مدار (با دانلود فایل پاورپوینت  ( Powerpoint .pptx ) و یا دانلود فایل ورد ( Word .docx ) و یا دانلود فایل پی دی اف ( PDF .pdf) مطالب این بخش را مطالعه فرمایید.)

شعاع برد صدف (با دانلود فایل پاورپوینت  ( Powerpoint .pptx ) و یا دانلود فایل ورد ( Word .docx ) و یا دانلود فایل پی دی اف ( PDF .pdf) مطالب این بخش را مطالعه فرمایید.)
تئوریهای جوهری  (با دانلود فایل پاورپوینت  ( Powerpoint .pptx ) و یا دانلود فایل ورد ( Word .docx ) و یا دانلود فایل پی دی اف ( PDF .pdf) مطالب این بخش را مطالعه فرمایید.)
تئوری های میدانی (با دانلود فایل پاورپوینت  ( Powerpoint .pptx ) و یا دانلود فایل ورد ( Word .docx ) و یا دانلود فایل پی دی اف ( PDF .pdf) مطالب این بخش را مطالعه فرمایید.)
طبقه بندی نگل از تئوری (با دانلود فایل پاورپوینت  ( Powerpoint .pptx ) و یا دانلود فایل ورد ( Word .docx ) و یا دانلود فایل پی دی اف ( PDF .pdf) مطالب این بخش را مطالعه فرمایید.)
طبقه بندی ماریون لوس از تئوری (با دانلود فایل پاورپوینت  ( Powerpoint .pptx ) و یا دانلود فایل ورد ( Word .docx ) و یا دانلود فایل پی دی اف ( PDF .pdf) مطالب این بخش را مطالعه فرمایید.)
نظریه صوری (با دانلود فایل پاورپوینت  ( Powerpoint .pptx ) و یا دانلود فایل ورد ( Word .docx ) و یا دانلود فایل پی دی اف ( PDF .pdf) مطالب این بخش را مطالعه فرمایید.)
نظریه قیاسی (با دانلود فایل پاورپوینت  ( Powerpoint .pptx ) و یا دانلود فایل ورد ( Word .docx ) و یا دانلود فایل پی دی اف ( PDF .pdf) مطالب این بخش را مطالعه فرمایید.)
نظریه تقلیلی (با دانلود فایل پاورپوینت  ( Powerpoint .pptx ) و یا دانلود فایل ورد ( Word .docx ) و یا دانلود فایل پی دی اف ( PDF .pdf) مطالب این بخش را مطالعه فرمایید.)
نظریه تجریدی (با دانلود فایل پاورپوینت  ( Powerpoint .pptx ) و یا دانلود فایل ورد ( Word .docx ) و یا دانلود فایل پی دی اف ( PDF .pdf) مطالب این بخش را مطالعه فرمایید.)
نرم های اعتبار تئوری ها یا شرایط و الزامات تئوری (با دانلود فایل پاورپوینت  ( Powerpoint .pptx ) و یا دانلود فایل ورد ( Word .docx ) و یا دانلود فایل پی دی اف ( PDF .pdf) مطالب این بخش را مطالعه فرمایید.)
نمونه هایی از تئوری های مطروحه (با دانلود فایل پاورپوینت  ( Powerpoint .pptx ) و یا دانلود فایل ورد ( Word .docx ) و یا دانلود فایل پی دی اف ( PDF .pdf) مطالب این بخش را مطالعه فرمایید.)
تعریف مدیریت

فرآیند به کارگیری اثربخش و کارآمد (کارایی) منابع ، اعم از انسانی ، اطلاعاتی و مادی بر مبنای یک نظام ارزشی پذیرفته شده که از طریق برنامه ریزی ، سازماندهی ، بسیج منابع و امکانات ، هدایت و کنترل عملیات ، برای دستیابی به اهداف تعیین شده صورت می گیرد.

همچنین در ادامه فایل مطالب زیر بیان شده است.

بهره وری چیست (با دانلود فایل پاورپوینت  ( Powerpoint .pptx ) و یا دانلود فایل ورد ( Word .docx ) و یا دانلود فایل پی دی اف ( PDF .pdf) مطالب این بخش را مطالعه فرمایید.)

تعریف بهره وری و فرمول محاسبه بهره وری  (با دانلود فایل پاورپوینت  ( Powerpoint .pptx ) و یا دانلود فایل ورد ( Word .docx ) و یا دانلود فایل پی دی اف ( PDF .pdf) مطالب این بخش را مطالعه فرمایید.)
تعریف اثربخشی و فرمول محاسبه اثربخشی  (با دانلود فایل پاورپوینت  ( Powerpoint .pptx ) و یا دانلود فایل ورد ( Word .docx ) و یا دانلود فایل پی دی اف ( PDF .pdf) مطالب این بخش را مطالعه فرمایید.)

تعریف کارایی و فرمول محاسبه کارایی (با دانلود فایل پاورپوینت  ( Powerpoint .pptx ) و یا دانلود فایل ورد ( Word .docx ) و یا دانلود فایل پی دی اف ( PDF .pdf) مطالب این بخش را مطالعه فرمایید.)
تحلیل نتیجه بهره وری (با دانلود فایل پاورپوینت  ( Powerpoint .pptx ) و یا دانلود فایل ورد ( Word .docx ) و یا دانلود فایل پی دی اف ( PDF .pdf) مطالب این بخش را مطالعه فرمایید.)
موقعیت و جایگاه سازمان ها از نظر بهره وری (با دانلود فایل پاورپوینت  ( Powerpoint .pptx ) و یا دانلود فایل ورد ( Word .docx ) و یا دانلود فایل پی دی اف ( PDF .pdf) مطالب این بخش را مطالعه فرمایید.)
نظریه سازمان (تئوری مدیریت) (با دانلود فایل پاورپوینت  ( Powerpoint .pptx ) و یا دانلود فایل ورد ( Word .docx ) و یا دانلود فایل پی دی اف ( PDF .pdf) مطالب این بخش را مطالعه فرمایید.)

توجه :

فایل پی دی اف ( .pdf)  این محصول مشابه فایل پاورپوینت ( .pptx ) آن به صورت غیر قابل ویرایش می باشد و فایل ورد ( .docx ) از نظر محتوایی مشابه فایل پاورپوینت و از نظر شکلی فایل ورد قابل ویرایش به صورت ورد مقاله ی  قابل ویرایش است.


برچسب ها: دانلود انواع نظریه های doc دانلود انواع تئوری های مدیریت دکتر احمد ورزش کار اموزش تصویری مبانی سازمان و مدیریت آموزش صوتی تئوری های مدیریت پادکست صوتی آموزش مدیریت در سازمان فیلم آموزش مدیریت در سازمان دانلود پاورپوینت تئوری های مدیریت پیشرفته دکتر ورزشکار تئوری های مدیریت doc تئوری های مدیریت ppt تئوری های مدیریت word مدیریت چیست دانلود کامل کتاب تئوری های مدیریت دانلود کتاب تئوری های مدیریت پیشرفته pdf جزوه تئوری های مدیریت pdf مدیریت مبانی سازمانpdf اصول مدیریت کارخانه مدیریت سازمان دوره مدیریت دوره های آموزشی مدیریت دوره های کوتاه مدت سازمان مدیریت دوره های آموزشی سازمان مدیریت مدیریت در زندگی مکتب های مدیریت تعریف مدیریت معنی مدیریت مدیریت ppt مدیریت سازمانی اصول مدیریت سازمان مدیریت مفاهیم مدیریت کتاب مدیریت مقاله درمورد مدیریت دکتر هادی ورزشکار آموزش مدیریت در سازمان دانلود پاورپوینت تئوری های مدیریت پیشرفته مقاله مدیریت سازمان مبانی سازمان و مدیریت ppt دانلود پاورپوینت تئوری های مدریت
دیدگاه
دیدگاه شما :