• ورود کاربران
  • ثبت نام
محصولات مرتبط با آموزشی بکارگیری منابع انسانی

مدیریت بکارگیری منابع انسانی
مدیریت بکارگیری منابع انس

خرید محصول جزئیات بیشتر خلاصه تصویری خلاصه صوتی
سرفصل مطالب
pdf
pptx
word
jpg
mp3
mov
قیمت 3000 تومان