• ورود کاربران
  • ثبت نام
محصولات مرتبط با چگونه کارکنانمان را تامین کنیم؟

مدیریت تأمین منابع انسانی
مدیریت تأمین منابع انسانی

خرید محصول جزئیات بیشتر خلاصه تصویری خلاصه صوتی
سرفصل مطالب
pdf
pptx
word
jpg
mp3
mov
قیمت 3000 تومان