• ورود کاربران
  • ثبت نام
محصولات مرتبط با تکنیک های حفظ و نگهداری کارکنان

مدیریت حفظ و نگهداری منابع انسانی
مدیریت حفظ و نگهداری مناب

خرید محصول جزئیات بیشتر خلاصه تصویری خلاصه صوتی
سرفصل مطالب
pdf
pptx
word
mp3
mov
Eng
قیمت 19000 تومان