عناوین مطالب : 

کتاب دستنامه سرمایه گذاری به روش تحلیل بنیادین و تحلیل تکنیکال

کتاب دستنامه سرمایه گذاری به روش تحلیل بنیادین و تحلیل تکنیکال

در بازارها ، ابزارها و نهادهای مالی

مولفین : دکتر احمد ورزش کار  ، هادی ورزش کار

رکز نشر: خیابان انقلاب ، خیابان ابوریحان ، خیابان وحید نظری ، پلاک36 ، طبقه اول. تماس 02166402889

دانلود فهرست و معرفی کتاب


فهرست مطالب


پیشگفتار 18

فصل اول : 22

بازارها،‌ ابزارها و نهادهای مالی.. 22

1-1 نظام مالي.. 25

1-1-1 انواع نظام مالي.. 27

1-1-1-1 نظام مالی مبتنی بر بانک… 27

1-1-1-2 نظام مالی مبتنی بر بازار 28

1-1-1-3 نظام مالی مبتنی بر پول غیربانکی.. 28

1-1-1-4 نظام مالی مبتنی برقرارداد. 28

1-1-2   نقش و كاركرد نظام مالي.. 29

1-1-3  اركان نظام مالي.. 29

1-2   بازارهاي مالي.. 32

1-1-2  نقش و كاركرد بازارهاي مالي.. 32

2-1-2  تقسيم بندي بازارهاي مالي.. 32

1-2-1-2 تقسیم بازار مالی براساس حق مالي.. 33

1-1-2-1-2 بازار بدهي.. 34

2-1-2-1-2 بازار سهام. 34

2-1-2-1-3 بازار ابزار مشتقه. 34

2-2-1-2 تقسیم بازار مالی براساس سر رسيد حق مالي.. 34

2-2-1-2-1 بازار پول. 34

2-2-1-2-2 بازار سرمايه. 34

3-2-1-2 تقسیم بندی بازار مالی بر اساس مرحله انتشار 34

2-1-1-3-2 بازار اوليه. 35

2-1-2-3-2 بازار ثانويه. 35

4-2-1-2 تقسیم بازارهای مالی براساس ساختار سازمانی.. 35

2-1-4-2-1 بورس (بازار رسمي) 35

2-2-4-2-1 بازار خارج از بورس(بازار غير رسمي) 35

2-1-2-4-2-1 بازار سوم. 36

2-1-2-4-2-2 بازار چهارم. 36

2-1-2-4-2-3 بازار فراخواني.. 36

2-1-2-4-2-4 بازار پيوسته. 36

2-1-2-4-2-5 بازار ابزارهای نوین مالی.. 36

5-2-1-2 تقسیم بازارهای مالی براساس زمان تحقق معامله. 36

2-1-2-5-1 بازار نقدي (آني) 36

2-1-2-5-2 بازار آتي.. 37

6-2-1-2 تقسیم بازار مالی براساس نحوه انجام معامله. 37

2-1-2-6-1 بازار مبتني بر حراج. 37

2-1-2-6-2 بازار مبتني بر چانه زني.. 37

7-2-1-2 تقسیم بازارمالی براساس منطقه جغرافيايي.. 37

2-1-2-7-1 بازار دروني (بازار ملي) 37

2-1-2-7-1-1 بازار داخلي.. 37

2-1-2-7-1-2 بازار خارجي.. 38

2-1-2-7-2 بازار بیروني(بازار بين المللي) 38

3-1-2  ویژگی های بازار مالي.. 38

1-3-1-2 بازار کامل.. 38

2-3-1-2 بازار کارا 38

2-1-2-3-1 کارایی قوی.. 38

2-2-2-3-1 کارایی نیمه قوی (متوسط) 39

2-3-2-3-1 کارایی ضعیف.. 39

1-3  نهاد مالي.. 41

1-1-3  انواع نهاد مالي.. 41

3-1-1-1 نهادهاي سپرده پذير. 41

3-1-1-1-1 بانك هاي تجاري.. 42

3-1-1-1-2 نهادهاي پس‌‌انداز و وام(S&L) 42

3-1-1-1-3 بانك هاي پس‌‌انداز و اتحاديه‌هاي اعتباري.. 42

3-1-1-2 نهادهاي غیرسپرده پذیر. 42

3-1-1-2-1 صندوق‌ بازنشستگی.. 43

3-1-1-2-1-1 انواع طرح های بازنشستگی.. 43

3-1-1-2-1-1-1 طرح‌های بازنشستگی عمومی.. 45

3-1-1-2-1-1-2 طرح‌های بازنشستگی خصوصی.. 45

3-1-1-2-1-1-2-1 طرح های بازنشستگی خصوصی از بعد تأمین مالی.. 45

3-1-1-2-1-1-2-1-1 طرح‏های بازنشستگی تامین مالی نشده 45

3-1-1-2-1-1-2-1-2 طرح‏های بازنشستگی اندوخته شده به صورت دفتري.. 45

3-1-1-2-1-1-2-1-3 طرح‏های بازنشستگی تامین مالی شده 46

3-1-1-2-1-1-2-1-3-1 صندوق های بازنشستگی.. 46

3-1-1-2-1-1-2-1-3-1-1 صندوق های بازنشستگی باز 46

3-1-1-2-1-1-2-1-3-1-2 صندوق های بازنشستگی بسته. 46

3-1-1-2-1-1-2-1-3-1-2-1 تک کارفرمایی.. 46

3-1-1-2-1-1-2-1-3-1-2-2 چند کارفرمایی.. 46

3-1-1-2-1-1-2-1-3-1-2-3 اشتراکی.. 47

3-1-1-2-1-1-2-1-3-1-2-4 انفرادی.. 47

3-1-1-2-1-1-2-1-3-2 قراردادهای بیمه بازنشستگی.. 47

3-1-1-2-1-1-2-2 طرح های بازنشستگی خصوصی از بعد وظیفه ای.. 47

3-1-1-2-1-1-2-2-1 طرح بازنشستگی خصوصی شغلی.. 47

3-1-1-2-1-1-2-2-1-1 طرح های بازنشستگی شغلی اجباری.. 47

3-1-1-2-1-1-2-2-1-2 طرح های بازنشستگی شغلی اختیاری.. 47

3-1-1-2-1-1-2-2-2 طرح بازنشستگی خصوصی شخصی.. 49

3-1-1-2-1-1-2-2-2-1 طرح های بازنشستگی شخصی اجباری.. 49

3-1-1-2-1-1-2-2-2-2 طرح های بازنشستگی شخصی اختیاری.. 49

3-1-1-2-1-1-2-3 طرح های بازنشستگی خصوصی از بعد تضمین مزایا 50

3-1-1-2-1-1-2-3-1 طرح‏های بازنشستگی حمايت نشده 50

3-1-1-2-1-1-2-3-2 طرح‏های بازنشستگی حمايت شده 50

3-1-1-2-2 بانک سرمایه گذاری (شرکت‌تأمین سرمايه) 50

3-1-1-2-2-1 وظایف اصلی بانک سرمایه گذاری.. 51

3-1-1-2-2-1-1 پذيره‌نويسي.. 51

3-1-1-2-2-1-2 تعهد پذيره‌نويسي.. 51

3-1-1-2-2-2 تفاوت بانک تجاری و بانک سرمایه گذاری.. 52

3-1-1-2-2-3 ابزارهای بانک سرمایه گذاری و بانک تجاری.. 52

3-1-1-2-2-4 مقایسه بانک سرمایه گذاری با سایر نهادهای مالی.. 54

3-1-1-2-3  شرکت‌ بیمه. 55

3-1-1-2-4 شركت‌ سرمایه‌گذاری.. 55

3-1-1-2-5 صندوق‌ سرمایه‌گذاری.. 55

3-1-1-2-5 -1 انواع صندوق های سرمایه گذاری از نظر نوع سرمایه. 56

3-1-1-2-5 -1-1 صندوق سرمایه گذاری با سرمایه باز یا متغیر. 56

3-1-1-2-5 -1-2 صندوق سرمایه گذاری با سرمایه ثابت و مشخص (بسته) 57

3-1-1-2-5 -1-3 صندوق سرمایه گذاری غیرفعال. 57

3-1-1-2-5 -2 انواع صندوق های سرمایه گذاری از نظر نوع هدف.. 57

3-1-1-2-5 -1-2 صندوق های سرمایه گذاری رشدی.. 57

3-1-1-2-5 -2-2 صندوق های سرمایه گذاری درآمدی.. 58

3-1-1-2-5 -2-3 صندوق های سرمایه گذاری هیبریدی.. 58

3-1-1-2-5 -3 انواع صندوق های سرمایه گذاری از نظر درجه تنوع بخشی.. 58

3-1-1-2-5 -1-3 صندوق های متنوع. 58

3-1-1-2-5 -2-3 صندوق های غیر متنوع. 58

3-1-1-2-6 شركت مادر تخصصی (هلدينگ) 58

3-1-1-2-7 شرکت‌ کارگزاری.. 59

3-1-1-2-8 كارگزار / معامله‌گر. 59

3-1-1-2-9 بازارگردان. 59

3-1-1-2-10 شركت‌ مشاور سرمایه‌گذاری.. 59

3-1-1-2-11 شركت‌ سبدگرداني.. 59

2-1-3  نقش و كاركرد نهاد مالي.. 59

3-1-2-1 وساطت مالي.. 60

3-1-2-2 كاهش هزينه هاي عملياتي.. 60

3-1-2-3 توليد اطلاعات.. 60

3-1-2-4 تقسيم پذيري و انعطاف.. 60

3-1-2-5 متنوع سازي و توزيع خطر. 60

3-1-2-6 وساطت در انطباق سررسيدها 60

3-1-2-7 ايجاد مكانيزم پرداخت.. 61

3-1-2-8 ايجاد تخصص و سهولت امور 61

1-4  ابزار مالي.. 62

1-1-4  تعريف ابزار مالي.. 62

2-1-4  انواع ابزارهاي مالي.. 62

1-2-1-4 اوراق بهادار غير قابل معامله. 62

4-1-2-1-1 سپرده‌های  پس‌‌انداز 62

4-1-2-1-2 گواهی سپرده‌ی غیرقابل معامله. 63

4-1-2-1-3 حساب‌های  سپرده بازار پول. 63

2-2-1-4 اوراق بهادار قابل معامله. 63

4-1-2-2-1 اوراق بهادار قابل معامله بازار پول. 63

4-1-2-2-1-1 اوراق خزانه. 64

4-1-2-2-1-2 گواهی سپرده قابل معامله بانکی.. 65

4-1-2-2-1-3 اوراق تجاری.. 65

4-1-2-2-1-4 دلار اروپایی.. 65

4-1-2-2-1-5 قرارداد یا توافق بازخرید اوراق بهادار 65

4-1-2-2-1-5 -1 بازخرید شبانه. 66

4-1-2-2-1-5 -2 بازخرید با دوره زمانی مشخص… 66

4-1-2-2-1-5 -3 بازخرید باز 66

4-1-2-2-1-5 -4 بازخرید کلاسیک… 66

4-1-2-2-1-5 -5 بازخرید فروش و خرید متقابل.. 67

4-1-2-2-1-5 -6 بازخرید نگهداری در حساب‌ها 67

4-1-2-2-1-5 -7 بازخرید سه طرفه. 67

4-1-2-2-1-5 -8 بازخرید قابل تمديد. 67

4-1-2-2-1-6 پذیره بانکی.. 67

4-1-2-2-2 اوراق بهادار قابل معامله بازار سرمايه. 68

4-1-2-2-2-1 اوراق سهام. 68

1-1-2-2-2-1-4 سهام عادي.. 69

4-1-2-2-2-1-1-1 مالكيت متمركز. 69

4-1-2-2-2-1-1-2 مالكيت عمومي.. 69

2-1-2-2-2-1-4 سهام ممتاز 69

4-1-2-2-2-1-2-1 سهام ممتاز اولویتی.. 69

4-1-2-2-2-1-2-2 سهام ممتاز با نرخ شناور 69

4-1-2-2-2-1-2-3 سهام ممتاز جمع شونده 70

4-1-2-2-2-1-2-4 سهام ممتاز مشارکتی.. 70

4-1-2-2-2-1-2-5 سهام ممتاز قابل تبدیل.. 70

4-1-2-2-2-1-2-6 سهام ممتاز قابل بازخرید. 70

4-1-2-2-2-2 اوراق با سود ثابت.. 70

4-1-2-2-2-2-1 اوراق بهادار دولتي مركزي.. 70

4-1-2-2-2-2-2 اوراق بهادار نهادهاي دولتي.. 70

4-1-2-2-2-2-3 اوراق بهادار شهرداري ها 71

4-1-2-2-2-2-4 اوراق بهادار شركتي.. 71

4-1-2-2-2-2-4-1 بدون تضمیمن.. 71

4-1-2-2-2-2-4-2 قرضه رهنی.. 71

4-1-2-2-2-2-4-3 قرضه قابل تبدیل.. 71

4-1-2-2-2-3 اوراق مشتقه. 71

4-1-2-2-2-3-1 قراردادهای آتی.. 71

4-1-2-2-2-3-2 پیمان های آتی.. 71

4-1-2-2-2-3-3 قرارداد تاخت(معاوضه) 72

4-1-2-2-2-3-4 قرارداد اختيار معامله. 73

4-1-2-2-2-3-5 اوراق بهادار منتج از سهام. 73

4-1-2-2-2-3-5-1 حق تقدم. 73

4-1-2-2-2-3-5-2 حق خرید. 73

4-1-2-2-2-3-5-3 اوراق بهادار قابل تبديل.. 73

4-1-2-2-2-4 اوراق صكوك (اوراق بهادر اسلامي) 73

4-1-2-2-2-4-1 اوراق صكوك غير انتفاعي.. 75

4-1-2-2-2-4-1-1 اوراق قرض الحسنه. 75

4-1-2-2-2-4-1-2 اوراق وقف: 75

4-1-2-2-2-4-2  اوراق صکوک انتفاعی.. 75

4-1-2-2-2-4-2-1 اوراق بهادار اسلامی با بازدهی معین.. 75

4-1-2-2-2-4-2-1-1 اوراق خزانه اسلامی.. 75

4-1-2-2-2-4-2-1-2 اوراق مرابحه. 76

4-1-2-2-2-4-2-1-3 اوراق اجاره 76

4-1-2-2-2-4-2-1-4 اوراق منفعت.. 76

4-1-2-2-2-4-2-1-5 اوراق استصناع. 76

4-1-2-2-2-4-2-1-6 اوراق جعاله. 76

4-1-2-2-2-4-2-2 اوراق بهادار اسلامی با بازدهی انتظاری.. 76

4-1-2-2-2-4-2-2-1 اوراق مضاربه. 76

4-1-2-2-2-4-2-2-2 اوراق مساقات.. 77

4-1-2-2-2-4-2-2-3 اوراق مشاركت.. 77

4-1-2-2-2-4-2-2-4 اوراق مزارعه. 77

4-1-2-2-2-4-2-2-5 اوراق وكالت.. 77

4-1-2-3 گواهی صندوق‌هاي سرمایه‌گذاری.. 78

3-1-4  دريك نگاه ابزارهاي مالي.. 79

فصل دوم : 82

سرمایه گذاری.. 82

1-2  مفاهيم سرمایه‌گذاری.. 84

1-1-2  تعريف سرمایه‌گذاری.. 84

2-1-2  روش‌هاي سرمایه‌گذاری.. 84

2-1-2- 1 سرمایه‌گذاری مستقيم. 85

2-1-2- 2 سرمایه‌گذاری غيرمستقيم. 85

3-1-2  فرآيند سرمایه‌گذاری.. 86

1-3-1-2 فرآيند سرمایه‌گذاری از نظر “جونز”. 86

2-3-1-2 فرآيند سرمایه‌گذاری از نظر “شارپ”. 86

2-2  بازده و ريسك… 88

1-2-2  بازده 88

1-1-2-2 نرخ بازده 89

2-2-1-1-1 نرخ بازده سهام عادي.. 89

2-2-1-1-1-1 سود نقدي.. 90

2-2-1-1-1-2 سود سهمی.. 90

2-2-1-1-1-3 افزايش سرمايه از محل مطالبات و آورده نقدي.. 91

2-2-1-1-1-4 تجزيه سهام. 92

2-2-1-1-1-5 تجميع سهام. 92

2-2-1-1-2 متوسط نرخ بازده 93

2-2-1-1-3 فرض سيري ناپذيري.. 94

2-2-2  ريسك… 95

2-2-2 -1 انواع ريسك… 97

2-2-2 -1-1 ريسك پويا و ريسك ايستا: 99

2-2-2 -2-1 ريسك سوداگرانه (سودجويانه) و ريسك خالص… 99

2-2-2 -3-1 ريسك ويژه (خاص) و ريسك بنيادي (عام) 99

2-2-2 -1-4 ريسك ملی و بين المللي.. 99

1-2-2-2-5 ريسك سيستماتيك و غيرسيستماتيك… 99

1-2-2-2-6 ريسك مالي و غيرمالي.. 100

2-2-2-1-6-1 ريسك های مالی.. 101

2-2-2-1-6-1-1 ريسك نقدینگی.. 101

2-2-2-1-6-1-1-1 ريسك کمبود نقدينگي.. 101

2-2-2-1-6-1-1-2 ريسك نقدشوندگي.. 102

2-2-2-1-6-1-2 ريسك بازار 102

2-2-2-1-6-1-2-1 ريسك نرخ ارز 102

2-2-2-1-6-1-2-2 ريسك تورمي.. 102

2-2-2-1-6-1-2-3 نوسان نرخ بهره 103

2-2-2-1-6-1-2-4 ريسك سرمایه‌گذاری مجدد. 103

2-2-2-1-6-1-3 ريسك نكول (اعتباري): 103

2-2-2-1-6-2 ريسك‌هاي  غير مالي.. 103

2-2-2-1-6-2-1 ريسك عملياتي.. 103

2-2-2-1-6-2-2 ريسك قوانين و مقررات.. 104

2-2-2-1-6-2-3 ریسک رویداد. 104

2-2-2-1-6-2-4 ریسک شهرت.. 104

2-2-2-1-6-2-5 ريسك مديريت.. 104

2-2-2-1-6-2-6 ریسک پروژه 104

2-2-2-1-6-2-7 ريسك سياسي.. 105

2-2-2-1-6-2-8 ريسك صنعت.. 105

2-2-2-1-6-2-9  ريسك نيروي انساني.. 105

2-2-2-2 ‌اندازه‌گيري ريسك… 105

3-2-2-2 فرض ريسك گريزي.. 110

3-2-2  رابطه بازده و ريسك… 111

3-2  مطلوبيت و منحني‌هاي  بي‌تفاوتي.. 112

1-3-2  مطلوبيت.. 112

2-3-2  مطلوبيت ثروت و مطلوبيت نهايي.. 112

3-3-2  معادل قطعي و صرف ريسك… 113

4-3-2  منحني‌هاي  بي‌تفاوتي سرمايه‌گذار 114

فصل سوم : 118

تجزیه و تحلیل اوراق بهادار 118

1-3  تجزيه و تحليل بنيادي.. 121

1-1-3  مفاهيم تجزيه و تحليل بنيادي.. 121

2-1-3 نقاط قوت و ضعف تحليل بنيادي.. 122

3-1-3  مدل تجزيه و تحليل بنيادي سهام. 122

1-3-1-3  تجزيه و تحليل عوامل.. 125

1-1-3-1-3 عوامل اقتصادي جهاني.. 126

2-1-3-1-3 عوامل غير اقتصادي جهاني.. 126

3-1-3-1-3 عوامل سياسي، ‌قانوني و حقوقي.. 127

4-1-3-1-3 عوامل اجتماعي، فرهنگي و زيست محيطي.. 127

5-1-3-1-3 عوامل تكنولوژيكي.. 128

2-3-1-3  تجزيه و تحليل اقتصاد. 129

1-2-3-1-3 تجزيه و تحليل شاخص‌هاي  اقتصادي.. 130

2-2-3-1-3 بررسي برنامه‌ها و فعاليت‌هاي  اقتصادي.. 131

3-2-3-1-3 تحليل و بررسي سياست‌هاي پولي و مالي و درآمدي.. 132

4-2-3-1-3 تجزيه و تحليل اعتبارات.. 132

5-2-3-1-3 بررسي زير ساخت ها 133

3-3-1-3  تجزيه و تحليل صنعت.. 133

1-3-3-1-3 معرفي صنعت.. 134

2-3-3-1-3 تحليل نياز به صنعت (عرضه و تقاضا) 134

3-3-3-1-3 مطالعه مقايسه‌اي و تطبيقي صنعت.. 135

4-3-3-1-3 تعيين ارزش و جايگاه صنعت.. 135

5-3-3-1-3 بررسي نسبت‌هاي مالي صنعت.. 135

6-3-3-1-3 چرخه عمر و قابليت و ظريفت رشد صنعت.. 139

4-3-1-3  تجزيه و تحليل شركت.. 143

1-4-3-1-3 معرفي شركت.. 143

2-4-3-1-3 تحليل عوامل كليدي موفقيت شركت.. 143

3-4-3-1-3 تحليل و مقايسه نسبت‌هاي مالي شركت.. 143

4-4-3-1-3 ارزش‌گذاري  سهام شركت.. 144

4-1-3  در يك نگاه تجزيه و تحليل بنيادي.. 149

2-3  تجزيه و تحليل تكنيكي.. 150

1-2-3  تاريخچه تجزيه و تحليل تكنيكي.. 150

2-2-3  تعريف تجزيه و تحليل تكنيكي.. 150

3-2-3  مفاهيم تجزيه و تحليل تكنيكي.. 152

4-2-3  نقاط قوت تجزيه و تحليل تكنيكي.. 154

5-2-3  نقاط ضعف تجزيه و تحليل تكنيكي.. 155

6-2-3  مدل مفهومي تجزيه و تحليل تكنيكي.. 156

1-6-2-3  ‌انديكاتورهاي روند. 157

1-1-6-2-3  ايست و بازگشت سهمي(SAR) 157

2-1-6-2-3 شاخص كانال كالا(CCI) 161

3-1-6-2-3 شاخص حركت جهت دار (ADX) و(ADMI) 164

3-2-6-1-4 ميانگين متحرك.. 167

2-6-2-3  ‌انديكاتورهاي حجم. 171

3-2-6-2-1  شاخص جريان پول. 171

3-6-2-3  ‌انديكاتورهاي نوسانگر. 174

3-2-6-3-1  شاخص قدرت نسبي.. 174

3-2-6-3-2  همگرایی / واگرایی میانگین متحرک كلاسيك… 177

3-2-6-3-3  شاخص نوسانگر تصادفي.. 179

3-2-6-3-4  دامنه‌ي درصدي لري ويليامز. 183

7-2-3  در يك نگاه تجزيه و تحليل تكنيكي.. 186

3-3  مقايسه تجزيه و تحليل بنيادي با تجزيه و تحليل تكنيكي.. 187

فصل چهارم : 191

خلاصه و نتیجه گیری.. 191

منابع و مآخذ. 203

 


پیشگفتار

در عصر حاضر که تحولات و تغییرات به سرعت و شدت در همه امور وارد شده و به عنوان تنها عامل پایدار در هستی می‌تواند تعریف شود؛ چنانچه در مجموعه‌ها،  سازمان‌ها، شرکت‌ها و تصمیمات برای بهره‌مندی از آن برنامه‌ای وجود نداشته باشد لاجرم تغییرات خود را بر همه سیستم‌ها تحمیل خواهد نمود و این مطلب بیانگر این است که اگر مهندس تغییر نباشیم، قربانی تغییر خواهیم شد ولی چنانچه برنامه ریزی دقیقی برای بهره‌مندی از آن وجود داشته باشد، از این دگرگونی‌ها می‌توان به عنوان فرصت استفاده کرد. موضوع تحول فکری، نگرشی، رفتاری و سیستمی در زمینه سرمایه‌گذاری و مباحث مرتبط با آن نیز وجود داشته و از جایگاه مهمی برخوردار است. به عنوان یکی از مهم‌ترین این تحولات می‌توان تغییر در نگرش از پس انداز پول به سوی سرمایه‌گذاری و ایجاد بازده، سود و ارزش افزوده از طریق سرمایه و پولی که در اختیار دارندگان منابع است را عنوان نمود. در همین راستا دارندگان منابع مالی و وجوه نقد فرصت‌های سرمایه‌گذاری متعددی در پیش روی خود دارند که از جمله آنها می‌توان به انواع سپرده بانکی، اوراق مشارکت، ارز و فلزات گران‌بها، تولید و تجارت، املاک و مستغلات، انواع بیمه عمر و سرمایه‌گذاری در بازار اوراق مشتقه، بورس اوراق بهادار و… اشاره نمود که میتوان بصورت تلفیقی بکار گرفته شوند. لذا شناسایی و انتخاب بهترین محل جهت سرمایه‌گذاری و کسب بازده و سود با حداکثر بهره وری به عنوان مهم‌ترین مسئله ذهنی و فکری سرمایه‌گذاران بهشمار می‌آید که ضرورت پاسخ به این مسئله ذهنی برای اهالی دانش و علم بدیهی و روشن است.

در این مجموعه سعی بر آن است تا چگونگی سرمایه‌گذاری به روش‌های تحلیل بنیادین و تحلیل تکنیکال بر روی ابزارهای مالی در بازارسرمایه و بازار پول به طور مستقیم و یا با واسطه‌ی نهادهای مالی و به طور غیر مستقیم در چهار فصل؛ بازارها، ابزارها و نهادهای مالی، سرمایه‌گذاری، تجزیه و تحلیل اوراق بهادار و خلاصه و نتیجه‌گیری توصیف، تشریح، توضیح، تبیین و ارائه شود.

در فصل اول با موضوع بازارها و ابزارهای مالی به عنوان دو رکن اصلی و نهادهای مالی به عنوان رکن مکمل یا فرعی یک  نظام مالی که بستری جهت تأمین مالی بوده و سرمایه‌گذاری و سپرده گذاری در آن صورت می‌گیرد پرداخته می‌شود. بنابراین این فصل از چهار بخش نظام مالی، بازارهای مالی، ابزارهای مالی و نهادهای مالی شکل گرفته است که در بخش اول انواع، نقش، کارکرد و ارکان نظام مالی؛ در بخش دوم نقش، کارکرد و انواع تقسیم بندی بازارهای مالی؛ در بخش سوم تعریف و انواع اوراق بهادار یا ابزارهای مالی بصورت متن و زیرمجموعه‌های مرتبط و قابل توسعه و تشریح و در انتهای فصل ابزارهای مالی بصورت در یک نگاه ارائه شده است.

فصل دوم با موضوع سرمایه گذاری به بیان مفاهیم سرمایه گذاری و تعریف آن و همچنین روش‌ها به دو صورت مستقیم و غیرمستقیم، فرآیندها از نقطه نظر شارپ و “جونز”  در بخش اول و در بخش دوم به بازده و ریسک با زیربخش‌های نرخ بازده، متوسط نرخ بازده و فرض سیری ناپذیری و رکود ستیزی تحت عنوان بازده و انواع ریسک، اندازه‌گیری آن و بیان فرض ریسک گریزی تحت عنوان ریسک و رابطه ریسک و بازده در آخر این بخش پرداخته شده است. همچنین در بخش سوم، مطالب مرتبط با مطلوبیت و منحنی های بی تفاوتی با مباحث مطلوبیت ثروت، مطلوبیت نهایی، معادل قطعی، صرف ریسک و منحنی بی‌تفاوتی سرمایه‌گذاران بیان شده است.

فصل سوم کتاب در موضوع تجزیه و تحلیل اوراق بهادار است که در این فصل به تجزیه و تحلیل بنیادین و تجزیه و تحلیل تکنیکال به عنوان دو روش اصلی تجزیه و تحلیل اوراق بهادار و تصمیم‌سازی مبتنی بر آن به منظور انتخاب ابزار مناسب سرمایه‌گذاری پرداخته شده است و سرانجام این دو روش بایکدیگر مورد مقایسه قرارگرفته و به صورت صفحه کتاب (دریک نگاه) در آخر فصل بیان شده است. در بخش تجزیه و تحلیل بنیادین به عنوان بخش اول ، مفاهیم و همچنین  نقاط قوت و ضعف و مدل‌های تجزیه و تحلیل بنیادی بیان شده است. الگوی جامع تجزیه و تحلیل بنیادی نیز به عنوان اولین دانش افزایی این کتاب در چهار لایه تحلیلی با نگرش کلان به خرد که در سطح کلان تجزیه و تحلیل عوامل با زیر لایه های عوامل اقتصادی جهانی‌؛ عوامل غیراقتصادی جهانی؛ عوامل سیاسی قانونی و حقوقی؛ عوامل اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی؛ و عوامل تکنولوژیکی بیان شده است. در سطح بعد تحلیل اقتصاد تحت عناوین تجزیه و تحلیل شاخص‌های اقتصادی، بررسی برنامه‌ها و فعالیت‌های اقتصادی، تحلیل و بررسی سیاست‌های پولی و مالی درآمدی، تجزیه و تحلیل اعتبارات و بررسی زیرساخت‌ها در سطح ملی مورد مطالعه و بررسی قرار می‌گیرد. در سطح تجزیه و تحلیل صنعت نیز تحلیل نیاز به صنعت، مطالعه مقایسه‌ای و تطبیقی صنعت، تعیین ارزش و جایگاه صنعت، بررسی نسبت های مالی صنعت و چرخه عمر و قابلیت ها و ظرفیت‌های رشد صنعت بیان می‌گردد. در سطح صفرالگوی تجزیه و تحلیل بنیادی به عنوان آخرین سطح تجزیه و تحلیل شرکت، به شاخص های معرفی شرکت، تحلیل عوامل کلیدی موفقیت شرکت، تحلیل و مقایسه نسبت های مالی شرکت و ارزش‌گذاری سهام شرکت پرداخته می شود. بخش دوم در بردارنده مبانی، تاریخچه، تعریف، مفاهیم، نقاط قوت و نقاط ضعف روش تجزیه و تحلیل تکنیکال بوده و همچنین مدلی مفهومی که به عنوان یکی دیگر از نوآوری‌های علمی این مکتوب است در سه قسمت اندیکاتورهای روند با شاخص‌های ایست و بازگشت سهمی، کانال کالا ، حرکت جهت دار، میانگین متحرک؛ اندیکاتور حجم با شاخص جریان پول؛ و اندیکاتورهای نوسانگر با شاخص‌های قدرت نسبی، همگرایی/واگرایی میانگین متحرک کلاسیک، نوسانگر تصادفی و شاخص دامنه درصدی “لری” و “ویلیامز” ارائه شده و در انتهای بخش، صفحه کتاب (در یک نگاه) تجزیه و تحلیل تکنیکال به عنوان دستاورد علمی تازه کتاب آورده شده است. در بخش سوم نیز به صورت در یک نگاه تجزیه و تحلیل بنیادی و تجزیه و تحلیل تکنیکی مورد مقایسه قرار گرفته‌اند.

فصل چهارم کتاب خلاصه‌ای از آنچه در این کتاب به آن پرداخته شده است بیان گردیده و دستاوردهای نوآورانه علمی و دانش افزایی حاصل از این نگارش تحت عناوین مدل و صفحه کتاب (دریک نگاه ) تحلیل بنیادین، و مدل و صفحه کتاب تحلیل تکنیکی آورده شده است. در پایان نتیجه‌ای از تحقیقی که در سال 1393 بر روی بازار سرمایه ایران توسط نویسندگان کتاب انجام شده به عنوان خروجی نهایی کتاب بیان شده است.

در اینجا لازم می‌بینیم از روح بلند استاد رکابعلی ورزش‌کار که آموخته‌های وی همیشه روشنگر راه پیشرفت و ترقی بوده است و از جناب آقای مهندس محمدرضا اسکندری مدیر جهادی و مشوق علم و دانش همراه اقدام و عمل که حمایتگر و هدایت گر جوانان جویای دانش برای تولید و اجرا بوده است و از آقایان دکتر حسن علی اکبری رییس محترم انجمن علمی اسلام و پیشرفت ، مهندس حسین شاهوی، مهندس احمد مشیریان، دکتر رسول سعدی، دکتر عباس صالح اردستانی، دکتر میرفیض فلاح شمس و دکترسیدمهرداد دست‌ورز تقدیر و سپاسگذاری نمایم.

در پایان از کلیه مراکز و کسانی‌که به نحوی از ابتدا در تهیه، تدوین و تألیف این مجموعه هرگونه یاری و مساعدت نموده اند تشکر و قدردانی می شود.

 

                                                                       احمد ورزش‌کار

                                                                       مرداد ماه سال 1395

pixelstats trackingpixel
10+

  1. ف.ا گفت:

    ممنون از سایت خوبتون.

    0

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *